Roaring 20’s: adaptief en purpose gedreven toezicht

Op 2 april 2020 vierden we alweer de 10e Dag van het Commissariaat. Het thema voor 2020 is Roaring 20’s. We nemen je mee in de ontwikkeling van governance, nieuwe dynamieken en het contrast tussen het ‘oude’ toezicht en wat van de ‘nieuwe’ toezichthouder wordt verwacht. Dit doen we aan de hand van vier onderwerpen:

Langetermijn waardecreatie

Stakeholders en shareholders

Boardroomdynamics

Toezicht op risico’s

Langetermijnwaardecreatie

Door niet puur vanuit financiën te rapporteren, ben je beter in staat om zicht op en realisatie van maatschappelijk waarde te verbeteren. In deze sessie ligt de focus op het creëren van een lange termijn waarde, door integratie van financiële en niet-financiële informatie over het verleden, het heden en de toekomst. Hoe zorg je voor een gedegen integraal rapport? We bespreken het in deze sessie.

Stakeholders en shareholders

Het is belangrijk om je stakeholders te kennen en te weten wat je met elkaar wilt bereiken. Hoe pak je dat aan, welke onderwerpen bespreek je en waarom? Hoe verhoud je je tot elkaar in een gelijkwaardige relatie en hoe kom je vanuit de verschillende belangen tot het gezamenlijk belang? We gaan in op mogelijke oplossingsrichtingen maar ook de valkuilen waar je tegenaan kunt lopen.

Boardroom dynamics

Als commissaris is het een uitdaging om een meerwaarde te leveren zonder op de stoel van het bestuur te zitten. Want hoe pro actief mag je als Raad van Commissarissen zijn als het gaat om strategievorming? Hoe kan je het bestuur aanvullen? We behandelen dilemma’s uit de praktijk waar commissarissen mee te maken hebben en de relatie met hun verantwoordelijkheid als toezichthouder. In hoeverre ben jij je bewust van je van de verschillende typen ‘social styles’ van je gesprekspartners en op welke manier spelen die een rol in de onderlinge communicatie?

Toezicht op risico’s

Ondernemingen zijn zich bewust van de risico’s waaraan zij bloot staan. Ook van de commissarissen wordt hierbij een rol verwacht. Hoe kan je risico’s identificeren en beheersen? En hoe breng je dit juist in beeld? Waar moet je als commissaris op letten als het gaat over risico’s?